GISPRO
Wersja Polska English version

Kontrolujemy przestrzeń

Gispro oferuje szeroki wachlarz usług bazując na własnym potencjalnie technologicznym i know-how:

  • Lotnicza Fotogrametria i Teledetekcja
    • Zobrazowania Lotnicze
    • Lotniczy Skaning Laserowy (ALS)
  • Mobilny Skaning Laserowy (MLS)
  • Naziemny Skaning Laserowy (TLS)
  • Badania georadarowe (GPR)
  • Geodezyjna obsługa inwestycji

Aktualności:

Bon na innowacje
Firma GISPRO SA. realizuje bon na innowacje – projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój; oś priorytetowa 2: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I; działanie 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw; poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP.
Bon na innowacje

Oferta

Stawiamy na integrację opracowań z wielu źródeł w celu stworzenia produktów kompletnych i najwyższej jakości...